Regulamin świadczenia usług sportowych

§ 1.
1.  Fundacja POGOŃ SZCZECIN FOOTBALL SCHOOLS z siedzibą w Szczecinie przy ul. Karłowicza 28, 71-102 Szczecin wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000635338, NIP: 8522623454, REGON: 365306650 (zwaną dalej Fundacją) oświadcza, że prowadzi zajęcia sportowe w zakresie szkolenia gry w piłkę nożną dla dzieci w wieku od 2 do 14 roku życia. 
2. Opiekunowie oświadczają, że:
a) przysługuje im pełna władza rodzicielska wobec małoletniego,
b) aktualny stan zdrowia małoletniego nie umożliwia mu udziału w szkoleniu piłkarskim prowadzonym przez Fundację, oraz że nie są im znane jakiekolwiek przeciwwskazania do udziału małoletniego w treningach i zawodach, oraz zobowiązują się do niezwłocznego informowania Fundacji w każdym przypadku wystąpienia przeciwwskazań medycznych do udziału małoletniego w zajęciach sportowych,
c) są świadomi ryzyka związanego z uprawianiem sportu podczas zajęć sportowych organizowanych przez Fundację,
d) wyrażają zgodę na udział małoletniego w zajęciach sportowych, treningach, oraz zawodach organizowanych przez Fundację lub w których Fundacja bierze udział,
e) mają świadomość ogłoszonej epidemii COVID-19 oraz zrzekają się wszelkich roszczeń wobec Fundacji w przypadku stwierdzenia zakażenia COVID-19 przez małoletniego.


§ 2.
1. Z chwilą zaakceptowania Regulaminu dochodzi do zawarcia między Stronami Umowy, której przedmiotem jest świadczenie przez Fundację na rzecz małoletniego zajęć sportowo-treningowych w dyscyplinie piłka nożna, w tym udział i organizacja treningów oraz zawodów sportowych (dalej: Umowa).
2. Szkolenie sportowe odbywa się zgodnie z aktualną wiedzą i zasadami treningu piłki nożnej ze szczególnym uwzględnieniem zasad i schematów gry w piłkę nożną według koncepcji treningowej Pogoń Szczecin S.A.
3. Fundacja zapewnia kadrę trenerów posiadających odpowiednie kwalifikacje.
4. Zajęcia treningowe będą odbywać się na obiektach będących w dyspozycji Fundacji w Szczecinie, natomiast zawody sportowe w zależności od miejsca ich organizacji mogą odbywać się poza Szczecinem.
5. Zajęcia treningowe odbywają się w grupach przyporządkowanych rocznikom, przy czym w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przesunięcia do wyższych/niższych rocznikowo grup sportowych.
6. Zajęcia sportowe odbywają się według określonego przez Fundację harmonogramu (harmonogram publikowany jest na stronie internetowej Fundacji https://fundacja.pogonszczecin.pl/harmonogram-treningow)

§ 3.
1. Fundacja zobowiązana jest do:
a) zapewnienia pełnej bazy treningowej – boiska, hala,
b) zapewnienia wykwalifikowanej kadry trenerskiej,
c) sprawowania opieki nad małoletnim w trakcie treningów, zawodów sportowych.
2. Opiekunowie zobowiązani są do:
1) terminowego opłacania opłaty, o której mowa w § 4 poniżej,
2) wyposażenia małoletniego w odzież sportową i obuwie sportowe,
3) przestrzegania ewentualnych regulaminów organizacyjnych i porządkowych obowiązujących w miejscu prowadzenia zajęć sportowych,
4) zapewnienia należytego zachowania małoletniego w trakcie zajęć sportowych (treningów, zawodów), w tym w szczególności przestrzegania poleceń wydawanych przez trenerów.

§ 4.
1. Udział w zajęciach sportowych jest odpłatny.
2. Wysokość opłat publikowana jest na stronie internetowej Fundacji https://fundacja.pogonszczecin.pl/platnosci 
3. Opłata miesięczna, o której mowa w ust. 1 powyżej płatna jest z góry do 10go dnia miesiąca przelewem na rachunek bankowy Fundacji  Bank PEKAO S.A. numer 43 1240 3927 1111 0010 6978 9026
4. Wpłata powinna zawierać: Imię i Nazwisko zawodnika, lokalizacja zajęć + grupa, miesiąc i rok za który jest płatność.
5. Poza opłatą o której mowa w ust. 1 Opiekunowie zobowiązani są do zapłaty opłaty wpisowej w kwocie 50 zł w terminie 7 dni od dnia zaakceptowania Regulaminu, a w konsekwencji zawarcia Umowy.
6. Nieobecność małoletniego na zajęciach nie ma wpływu na wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1.
7. Opłata może ulec zmianie – podwyższeniu wraz z kolejnym sezonem rozgrywkowym oraz w związku ze zmianą przynależności małoletniego do grupy szkoleniowej, projektu sportowego.
8. W przypadku przewidywanej dłuższej nieobecność małoletniego na zajęciach istnieje możliwość negocjacji wysokości opłaty miesięcznej, o której mowa w ust. 1 powyżej.
9. Opiekun ma prawo do odwołania uczestnictwa podopiecznego w zajęciach wyłącznie w związku z chorobą oraz na podstawie zwolnienia lekarskiego, z możliwością odrobienia odwołanych zajęć (również w innej grupie szkoleniowej) do końca bieżącego semestru (przez który przyjmuje się półrocze szkolne). Uprawnienie do odrobienia zajęć przysługuje wyłącznie w przypadku poinformowania Fundacji drogą email o nieobecności podopiecznego najpóźniej do godziny 10.00 w dniu zajęć. Odrobienie zajęć może odbyć się w terminach wskazanych przez Fundację.

§ 5.
1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
2. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem prawnym na koniec danego miesiąca.
3. Fundacji przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku:
a) zwłoki Opiekunów w zapłacie opłaty miesięcznej, o której mowa w § 4 ust. 1 Umowy, a zaległość wynosi co najmniej równowartość dwóch miesięcznych opłat,
b) uporczywego niestosowania się małoletniego lub Opiekuna do  poleceń kadry trenerskiej,
c) nieodpowiedniego zachowywania się małoletniego w trakcie zajęć sportowych i niestosowania się do upomnień trenera,
d) umyślnego wyrządzenia przez małoletniego szkody w mieniu Fundacji,
e) niedozwolonej ingerencji Opiekuna w przebieg zajęć szkoleniowych lub naruszenia przez Opiekuna obowiązków określonych Umową,
f) nieprzestrzeganie Regulaminu.

§ 6.
1. Dane osobowe małoletniego oraz Opiekunów przekazane Fundacji na podstawie Umowy będą przetwarzane przez Fundację zgodnie z przepisami prawa wyłącznie na potrzeby i w celu realizacji Umowy, na co Opiekunowie wyrażają zgodę.
2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych obejmuje wszelkie dane osobowe małoletniego i Opiekunów przekazane na potrzeby realizacji Umowy, w tym imię i nazwisko, PESEL, nr telefonów, informację o miejscu urodzenia małoletniego oraz o stanie zdrowia małoletniego w zakresie niezbędnym dla prawidłowego wykonania Umowy.
3. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Pogoń Szczecin Football Schools w Szczecinie, zaś szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym dotyczące praw i obowiązków  są dostępne na stronie internetowej Fundacji - TUTAJ .

§ 7.
1. Wszelkie informacje dotyczące zajęć i ich organizacji zamieszczane są na stronie internetowej oraz na Facebook Fundacji.
2. Z chwilą akceptacji Regulaminu między Stronami zostaje zawarta Umowa o świadczenie usług sportowych o treści odpowiadającej Regulaminowi.
3. Z chwilą zawarcia  Umowy ulegają rozwiązaniu wszystkie dotychczasowe umowy obejmujące przedmiot świadczenia usług zawarte pomiędzy Opiekunami a Fundacją, dotyczące małoletniego wskazanego w Umowie.
4. Wszelkie spory mogące powstać w związku z wykonywaniem Umowy zawartej w wyniku zaakceptowania Regulaminu rozpatrywane będą przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd. 
5. Informacje dotyczące realizacji umowy mogą być przekazywane w formie poczty elektronicznej.
6. Zmiany Regulaminu a w konsekwencji Umowy o świadczenie usług sportowych będą publikowane na stronie internetowej Fundacji, zaś zmiany warunków świadczenia usług sportowych oraz finansowe wymagają zgody Opiekunów małoletniego.
7. W sprawach nie uregulowanych Umową stosuje się właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego.


 Regulamin świadczenia usług sportowych do pobrania w pliku PDF: Pobierz teraz REGULAMIN_SUS.pdf