I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Zawodnikiem Akademii Piłkarskiej Pogoni Szczecin Fundacją Pogoń Szczecin Football Schools (dalej Fundacja) może zostać każde dziecko, w wieku 2 – 14 lat, które pozytywnie przeszło rekrutację sportową i dydaktyczną.
 2. Osobami odpowiedzialnymi za ocenę potencjału dziecka są trenerzy pracujący w Fundacji. Głos decydujący należy do trenera prowadzącego rocznik i koordynatora sekcji.
 3. Warunkiem gry w Fundacji jest brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęcia sportowych.
 4. Zajęcia mają charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność za doprowadzenie i odebranie dzieci z w/w zajęć ponoszą rodzice lub opiekunowie (chyba, że zajęcia odbywają się w ramach lekcji szkolnych).
 5. Decyzją trenerów Fundacji zawodnik może zostać przeniesiony do zespołu starszego lub młodszego.
 6. Trener odpowiadający za rocznik podejmuję decyzję, w której grupie rówieśników dany zawodnik będzie ćwiczył.
 7. Fundacja prowadzi nabór ciągły przez cały rok.

II PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW ZAWODNIKA

 1. Każdy rodzic/opiekun zobligowany jest do zapoznania się z regulaminem Fundacji.
 2. Zgłoszenie dziecka do jednego z zespołów Fundacji oznacza akceptację warunków zawartych w Regulaminie i stosowania się do jego ustaleń.
 3. W trakcie zajęć treningowych i zawodów rodzice/opiekunowie zobowiązują się nie kontaktować się z dziećmi, ponieważ wpływa to na ich dekoncentrację.
 4. Podczas meczów rodzice/opiekunowie, kibice (osoby postronne) powinni przebywać wyłącznie na trybunach obiektu sportowego, na którym odbywają się zawody.
 5. Podczas treningów rodzice/opiekunowie powinni przebywać poza terenem obiektu, na którym odbywa się trening.
 6. Wstęp na płytę boiska oraz szatni mają wyłącznie zawodnicy, trenerzy oraz inni pracownicy Fundacji.
 7. Rodzice/opiekunowie w czasie meczu winni zachowywać się kulturalnie, akceptować wszystkie decyzje sędziego i okazywać szacunek drużynie przeciwnej.
 8. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do terminowego opłacania składek do l0-go dnia każdego miesiąca. Fundacja nie zwraca pieniędzy za kilkudniowe nieobecności zawodnika na zajęciach (krótsze niż połowa zajęć w danym miesiącu).
 9. W przypadku gdy choroby lub kontuzji zawodnika należy zgłosić trenerowi przewidywany czas absencji w treningach.
 10. W uzasadnionych indywidualnych przypadkach na podstawie wniosku rodzica/opiekuna istnieje możliwość przesunięcia terminu wniesienia opłaty miesięcznej lub zmiany jej wysokości (zniżka socjalna), po wcześniejszym uzgodnieniu z trenerem – koordynatorem Fundacji.
 11. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się powiadomić trenera prowadzącego drużynę o każdej nieobecności dziecka na treningu co najmniej 24 godziny przed terminem treningu.
 12. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się nie podważać autorytetu trenera, zarówno w obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców. Ze wszystkimi problemami i wątpliwościami zgłaszają się indywidualnie do trenera prowadzącego lub trenera – koordynatora Fundacji.

III PRAWA I OBOWIĄZKI ZAWODNIKÓW

 1. Aby uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez Fundację należy posiadać aktualne badania lekarskie.
 2. Zawodnik Fundacji zobowiązuje się godnie reprezentować barwy klubowe zarówno w trakcie treningu, meczu jak i w życiu codziennym. Zawodnik winien szanować kolegów z zespołu, pracowników klubu, boiskowych rywali oraz sędziów.
 3. Każdy zawodnik powinien dbać o koleżeńską atmosferę w zespole. Wszelkie problemy należy zgłaszać trenerowi osobiście lub w obecności zespołu.
 4. Każdy zawodnik zobowiązuje się dbać o powierzony mu sprzęt sportowy.
 5. Zawodnicy mają bezwzględny zakaz: palenia papierosów, spożywania alkoholu, używania narkotyków, dopalaczy i innych używek oraz są zobowiązani prowadzić zdrowy i higieniczny tryb życia.
 6. Zawodnik zawsze ma prawo zgłosić się ze swoimi problemami, a trener ma obowiązek udzielić pomocy w każdy możliwy sposób.

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Fundacja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
 2. Nieprzestrzeganie lub rażące naruszanie któregokolwiek z punktów Regulaminu może być podstawą do wydalenia z Fundacji.
 3. Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy regulamin ma prawo i obowiązek rozstrzygać trener drużyny, trener - koordynator lub władze Fundacji.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.01.2021.