Kodeks rodziców/opiekunów prawnych


Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się przyczyniać do rozwoju bezpiecznej i przyjemnej atmosfery dla dzieci w trakcie gry w piłkę nożną, w szczególności zobowiązuje się:

1.      Szanować godność i wartość wszystkich osób biorących udział w wydarzeniu sportowym, bez względu na ich wiek, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne, płeć, niepełnosprawność, język, religię, poglądy polityczne lub inne, status majątkowy, orientację seksualną, poziom umiejętności.

2.      Stosować reguły fair play i zachęcać innych do ich przestrzegania.

3.      Doceniać wysiłek i uczestnictwo zamiast koncentrować się na wydajności i wynikach;

4.      Współpracować i okazywać szacunek wszystkim zaangażowanym w grę.

5.      Reagować na każde obraźliwe, niewłaściwe, dyskryminacyjne zachowanie lub słowa,
a także wszelkie formy zastraszania wśród dzieci.

6.      Nie umniejszać wysiłków dzieci podczas meczu lub treningu i nie obwiniać dzieci za przegraną. Promować udział dziecka w piłce nożnej dla zabawy.

7.      Nie stosować w żadnym wypadku przemocy fizycznej i psychicznej, w tym kar cielesnych.

8.      Szanować prywatność dzieci, np. nie wchodzić do szatni bez uzgodnienia.

9.      Szanować trenera i jego autorytet sportowy, pomagać mu i współpracować z nim.

10.   Szanować sędziego i jego autorytet i nie komentować jego decyzji.

11.   Zachowywać się odpowiedzialnie przy linii bocznej i nie używać agresywnego lub obraźliwego języka w stosunku do zawodnika lub innego uczestnika wydarzenia sportowego.

12.   Nie publikować zdjęć, filmów ani innych informacji o dzieciach i ich rodzinach w osobistych mediach społecznościowych, np. na Facebooku lub stronach internetowych, bez zgody zainteresowanych dzieci i ich rodziców. Obejmuje to zamieszczanie komentarzy na portalach społecznościowych, które mogą wyrządzić krzywdę innym.

13.   Wyrażać swoje obawy dotyczące bezpieczeństwa i ochrony dzieci i zgłaszać je trenerowi, koordynatorowi ds. bezpieczeństwa dzieci lub kierownictwu organizacji.

14.   Informować trenerów lub opiekunów o dolegliwościach lub chorobach dziecka, w tym o alergiach pokarmowych, przyjmowanych lekach, czynnikach wpływających na stan zdrowia, które mogą mieć konsekwencje dla funkcjonowania dziecka podczas treningu lub wyjazdu piłkarskiego.

15.   Wypełnić i przekazać odpowiednie formularze i zgody dotyczące mojego dziecka i jego udziału w aktywnościach związanych z piłką nożną.

16.   Równoważyć potrzebę nadzoru z prawem dzieci do prywatności.

17.   Być wyczulonym na wszelkie formy zastraszania lub zagrożenia wynikające z używania telefonów komórkowych przez dzieci do robienia zdjęć, filmów.

 

Rodzice/opiekunowie prawni mają prawo:

1.      wiedzieć, że ich dziecko jest bezpieczne i chronione przed wszelkimi formami złych praktyk lub nadużyć;

2.      być informowani o wszelkich problemach lub obawach dotyczących ich dziecka;

3.      porozmawiać z pracownikami i wyrazić wszelkie obawy dotyczące swojego dziecka;

4.      mieć zapewnione odpowiednie postępowanie w przypadku obaw i wątpliwości.